Ebook chuyên ngành

1. Ebook Thông tư 200 của Webketoan:
Phiên bản 2.0:
 https://www.dropbox.com/s/4xnxgvmy9pnwwu5/Thong_tu_200_Che_do_ke_toan_doanh_nghiep.chm?dl=0

2. Ebook Ketoan - Tổng hợp toàn bộ văn bản kế toán thuế hiện hành cho người làm kế toán của Webketoan:
Phiên bản 2015.01: http://webketoan.com/redirect.php?http://4wkt.net/f/qer9lzmvnjfiiot.rar

3. Ebook Thuế của Thầy Hưng
Phiên bản 2016: https://drive.google.com/file/d/0BxyPmR4kedk_LVd0MkUyejNmR1k/view?usp=sharing

4. Ebook Chuyên ngành của VACPA
Phiên bản 1.7: https://drive.google.com/file/d/0B05ai1FULnM-czJFcC0zVklkeGc/view?usp=sharing

5. Ebook Quỹ tín dụng của Hoàng Đệ
Phiên bản 1.0: https://drive.google.com/file/d/0BxyPmR4kedk_RzlIQnJHSUllTzA/view?usp=sharing

Công văn liên quan đến quản lý thuế

1. Công văn 3214/TCT-CS - Không có chính sách ưu đãi thuế riêng đối với Công ty cổ phần đang thoái vốn nhà nước (11/8/2015)
2. Công văn 3114/TCT-HTQT - Giấy ủy quyền hoàn thuế theo Hiệp định, trường hợp nào được miễn hợp pháp hóa lãnh sự? (3/8/2015)
3. Quyết định 1404/QĐ-TCT - Quy trình mới về thanh tra thuế (28/7/2015)
4. Công văn 45478/CT-HTr - Không khống chế thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế hàng hóa phục vụ cho dự án ODA (14/7/2015)

Công văn liên quan đến thuế GTGT

1. Công văn 53896/CT-HTr - Hóa đơn ghi sai MST người bán không được khấu trừ (17/8/2015)
2. Công văn 3262/TCT-KK - Khấu trừ thuế GTGT cho hoạt động vừa chịu thuế và không chịu thuế GTGT như thế nào? (13/8/2015)
3. Công văn 3201/TCT-DNL - Từ 2014, thuế GTGT đầu vào của TSCĐ, máy móc thiết bị của ngân hàng không được khấu trừ (11/8/2015)
4. Công văn 3185/TCT-CS - Giảm giá bán cho công ty có quan hệ liên kết có hạn chế về hoàn thuế? (10/8/2015)

Công văn liên quan đến thuế TNDN

1. Công văn 2509/TCT-KK - Không được phân bổ thuế TNDN cho cơ sở sản xuất phụ thuộc theo tỷ lệ doanh thu English attachment (23/6/2015)
2. Công văn 2379/TCT-CS - Từ 2014, các dự án độc lập cũng được hưởng ưu đãi thuế như dự án đầu tư mới (17/6/2015)
3. Công văn 2322/TCT-CS - Hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai phải hạch toán vào thu nhập khác (15/6/2015)
4. Công văn 2323/TCT-CS - Có lý do chính đáng, lương tăng ca phát sinh thêm cũng được chấp nhận (15/6/2015)

Công văn liên quan đến thuế TNCN

1. Công văn 2717/TCT-TNCN - Người phụ thuộc chưa có MST do chưa có CMND vẫn được kê khai giảm trừ (6/7/2015)
2. Công văn 2508/TCT-TNCN - Không được giảm trừ thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài nếu chỉ có thu nhập tại Việt Nam (23/6/2015)
3. Công văn 4207/CT-TTHT - Là cá nhân cư trú, người nước ngoài vẫn được áp dụng biểu lũy tiến và giảm trừ gia cảnh (26/5/2015)

Công văn liên quan đến hóa đơn (TT39)

1.     Công văn 3216/TCT-CS - Không bắt buộc giải trình việc mất, cháy, hỏng hóa đơn (11/8/2015)
2.     Quyết định 1403/QĐ-TCT - Quy trình mới về kiểm tra hóa đơn (28/7/2015)
3.     Công văn 45007/CT-HTr - Dịch vụ thu tiền trước phải lập hóa đơn ngay (10/7/2015)
4.     Công văn 45010/CT-HTr - Được phép tự hủy bỏ hóa đơn lập sai chưa giao người mua (10/7/2015)