8118/BTC-TCHQ

Ngày 21/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8118/BTC-TCHQ về việc giải quyết vướng mắc thuế nhập khẩu bộ linh kiện lắp ráp ôtô.


BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 8118/BTC-TCHQ
V/v giải quyết vướng mắc thuế nhập khẩu bộ linh kiện lắp ráp ôtô  
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Thời gian qua Bộ Tài chính đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về mức độ rời rạc để phân loại, tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện lắp ráp ôtô khi thực hiện Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính.
Căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại các công văn số 1063/BKHCN-TĐC ngày 17/5/2011 và công văn số 1121/BKHCN-TĐC ngày 24/5/2011, trong khi chờ các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp lắp ráp ôtô về độ rời rạc của bộ linh kiện nhập khẩu để có phương án xử lý đúng chế độ quy định; để tạo điều kiện duy trì cho sản xuất của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:
1. Cho phép tiếp tục thông quan, tạm thời tính thuế theo mức thuế suất của từng linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để phục vụ sản xuất, lắp ráp xe ôtô đối với bộ linh kiện nhập khẩu có 01 chi tiết trở lên có mức độ rời rạc thấp hơn mức độ rời rạc quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN. (Đối với các lô hàng thuộc thời gian áp dụng Thông tư số 184/2010/TT-BTC).
2. Đối với số tiền thuế ấn định tăng theo mức thuế suất của xe ôtô nguyên chiếc, tạm thời chưa thực hiện trình tự thanh toán tiền thuế theo quy định tại Điều 45 Luật quản lý thuế và chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 93 Luật quản lý thuế đối với số tiền thuế đã ấn định.
3. Điều kiện để thực hiện điểm 1 và điểm 2 nói trên: Doanh nghiệp lắp ráp xe ôtô phải có văn bản cam kết gửi cơ quan hải quan thực hiện theo đúng kết luận cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với linh kiện để lắp ráp ôtô do doanh nghiệp nhập khẩu.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.


Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục ĐTCBL);
- Lưu: VT, TCHQ (45).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Không có nhận xét nào: