Ebook - nghiệp vụ thuế 2010 (Ver 2010-27)

Cập nhật:

1. Thông tư liên tịch số 146/TTLT/BTC-BCA-BQP ngày 23 tháng 9 năm 2010 Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế;

2. Thông tư số 149/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly;

3. Thông tư số 150/2010/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 27/09/2010 hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí;

4. Thông tư 151/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư;

5. Thông tư 136/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

6. Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thực hiện NĐ51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (Phụ lục kèm theo);

7. Quyết định số 2870/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2010 Về việc sửa đổi nội dung thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định tại tiết điểm 10 Điều 1 Quyết định số 291/2008/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của UBND tỉnh;

8. Thông tư 143/2010/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành;

Download Thue2010.chm 
Filesize: 24.04Mb

Không có nhận xét nào: