Ebook - Nghiệp vụ thuế 2010 (Ver 2010-31)

Cập nhật:

1.- Công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12 tháng 11 năm 2010 Về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC;

2.- Thông tư 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ tài Chính sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân;

3.- Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2010 Về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn hán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

4.- Thông tư số 176/2010/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2010 Hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

5.- Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

6.- Thông tư 162/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán;

7.- Nghị định số 108/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. (thay thế Nghị định số 97/2009/NĐ-CP từ 01/01/2011);

8.- Nghị định số 107/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam. (thay thế Nghị định số 98/2009/NĐ-CP từ 01/01/2011);

Phiên bản: 2010-31 được cải tiến thêm phần mục lục tiện cho người dùng có thể tra cứu, chỉ cần click vào văn bản bất kỳ là có thể mở tập tin ra xem hoặc lưu lại cũng được


Download Thue2010.chm 
Filesize: 27.73Mb

Không có nhận xét nào: