Ebook - Nghiệp vụ thuế 2010 (Ver 2010-34)

Cập nhật:

1. Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc ban hành mức giá tối thiểu làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối với các sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn Quảng Ninh;

2. Công văn số 5129/TCT-TVQT ngày 15 tháng 12 năm 2010 Về việc một số quy định về in, sử dụng hoá đơn;


3. Thông tư 198/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước;

4. Quyết định số 2423/QĐ-TCT ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Tổng Cục thuế ban hành quy trình quản lý hoá đơn;

5. Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2010 Quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương;

6. Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư (thay thế Thông tư số 124/2004/TT-BTC ngày 23/12/2004 của Bộ Tài chính);

7. Thông tư 180/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

8. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ- CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân;

9. Thông tư 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ tài Chính sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân;


Download (from webketoan): Thue2010.chm 
Filesize: 26.27Mb

Không có nhận xét nào: