Ebook - Nghiệp vụ thuế 2011 (Ver 2011-02)

Cập nhật:

1. Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

2. Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt bằng nước;

3. Quyết định số 2590/QĐ-TCT ngày 24 tháng 12 năm 2010 Về việc áp dụng hoá đơn tự in.

Download (from webketoan): Thue2011.chm 
Filesize: 28.92Mb

Không có nhận xét nào: