Ebook - nghiệp vụ thuế 2011 (Ver 2011-04)

Cập nhật:

1. Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:

  • Thông tư  02/2010/TT-BTC  11/01/2010  Bộ Tài chính  hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.
  • Công văn  12697/BTC-VP  24/10/2008  Bộ Tài chính.
2. Quyết định 54/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
3. Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
4. Công văn số 1475/BTC-TCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 Về việc chính sách thuế TNCN đối với trường hợp hộ cho thuê nhà, mặt bằng trong thời gian nhiều năm nhưng trả tiền luôn một lần. 

Download (from webketoan): Thue2011.chm 
Filesize: 32.11Mb

Không có nhận xét nào: