Ebook - Nghiệp vụ thuế 2011 (Ver 2011-04)

Cập nhật:

1. Công văn số 1933 /BTC-TCT ngày  14   tháng  02  năm 2011 của Bộ Tài chính V/v quyết toán thuế TNDN năm 2010 1933 /BTC-TCT  V/v quyết toán thuế TNDN năm 2010;

2. Công văn số  518 /TCT-CS ngày  14  tháng 02  năm 2011 của Tổng cục Thuế V/v quyết toán thuế TNDN năm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầu nước ngoài;

3. Công văn số 486 /TCT–TNCN ngày 11 tháng 02  năm 2011 của Tổng cục Thuế V/v: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010;

4. Thông tư 09/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

5. Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

6. Quyết định 54/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

7. Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

8. Công văn số 1475/BTC-TCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 Về việc chính sách thuế TNCN đối với trường hợp hộ cho thuê nhà, mặt bằng trong thời gian nhiều năm nhưng trả tiền luôn một lần. 

Download (from webketoan): Thue2011.chm 
Filesize: 32.24Mb

Không có nhận xét nào: