Ebook - Nghiệp vụ thuế 2011 (Ver 2011-07)

Cải tiến:
 - Bổ sung mục VBPQ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Kế toán;
 - Bổ sung mục VBPQ về kiểm toán.
 - Mục Tiện ích
 - Kết xuất văn bản, mẫu biểu ra Microsoft Word từ Mục lục


Cập nhật:


1. Nghị định 16/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

105/2004/NĐ-CP (QĐ kiểm toán bắt buộc) ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm 
toán độc lập;

2. Công văn số 655/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 01 tháng 03 năm 2011

 Về việc thuế TNCN đối với các khoản thu nhập không thường xuyên;

3. Công văn số 659/TCT-Vp ngày 01 tháng 03 năm 2011 Về việc đính chính

 công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng cục Thuế về việc hướng 
dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2010;

4. Công văn số 473/TCT-HTQT ngày 9   tháng 02 năm 2011 của Tổng cục 

Thuế V/v thực hiện thủ tục hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định;


5. Công văn số 2169 /BTC–TCT ngày 18 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tài chính V/v chính sách miễn thuế TNCN đối với thu nhập làm thêm giờ của nhà giáo;

6. Công văn số 592 /TCT-HTQT của Tổng cục Thuế V/v thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và A-rập Xê-út;

7. Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (ngày hiệu lực 25/03/2011 );

8. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

9. Công văn số 1933 /BTC-TCT ngày  14   tháng  02  năm 2011 của Bộ Tài chính V/v quyết toán thuế TNDN năm 2010 1933 /BTC-TCT  V/v quyết toán thuế TNDN năm 2010;

10. Công văn số  518 /TCT-CS ngày  14  tháng 02  năm 2011 của Tổng cục 
Thuế V/v quyết toán thuế TNDN năm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về 
thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầu nước ngoài;

11. Công văn số 486 /TCT – TNCN ngày 11 tháng 02  năm 2011 của Tổng
 cục Thuế V/v: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010;


Download (from webketoan): Thue2011.chm
Filesize: 33.63Mb

Không có nhận xét nào: