Ebook - Nghiệp vụ thuế 2011 (Ver 2011-10)

Cập nhật:
1. Thông tư 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn

 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông;

2. Quyết định 624/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 09/2011/TT-BTC 

hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh
 doanh bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

3. Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ hướng dẫn Nghị

 quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

4. Thông tư 34/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi 
Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng khoản dự 
phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó
 đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp;

5. Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn
 thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số
 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 
28/10/2010 của Chính phủ (thay thế TT 60/2007/TT-BTC);

6. Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng
 dịch vụ;

Bổ sung: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12


Download (from webketoan): Thue2011.chm
Filesize: 35.17Mb

Không có nhận xét nào: