Ebook - Nghiệp vụ thuế 2011 (Ver 2011-11)

Cập nhật:

1.- Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; (Bãi bỏ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/ 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung);

2.- Thông tư 30/2011/TT-BTC quy định bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành;

3.- Quyết định 21/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

4.- Thông tư số 47/2011/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2011của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện;

5.- Thông tư 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông;

6.- Quyết định 624/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

7.- Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

8.- Thông tư 34/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.


Download (from webketoan): Thue2011.chm 
Filesize: 34.83Mb

Không có nhận xét nào: