ETA - Ebook Tax Account


Ebook "ETA - Ebook Tax Account" 
Lê Công Triệu, chuyên viên Thuế của Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang


Ebook "ETA - Ebook Tax Account" rất phong phú kết hợp được nhiều lĩnh vực: Thuế, các tài liệu bồi dưỡng thuế, các văn bản kế toán, lao động và 1 số lĩnh vực khác (kiểm toán, dân sự, văn bản pháp quy,...). 

Ebook này gồm 3 phần chính:

 • Phần I - Thuế
  o Chính sách thuế
  o Quản lý thuế
  o Hướng dẫn khai thuế
  o Bộ thủ tục hành chính thuếo Quy trình thuế
  o Vi phạm pháp luật thuế
  o Bộ máy thuế
  o Tài liệu bồi dưỡng
  o Mục lục ngân sách
 • Phần II - Kế toán
  o Văn bản pháp luật
  o Chuẩn mực kế toán
  o Tài khoản kế toán
  o Báo cáo tài chính
  o Chứng từ kế toán
  o Sổ sách kế toán
  o Chế độ kế toán
  o Hóa đơn chứng từ
  o Xử lý vi phạm kế toán
 • Phần III - Mở rộng
  o Doanh nghiệp
  o Lao động
  o Dân sự
  o Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  o Ngành kinh tế quốc doanh
  o Khác

Download từ webketoan: ETA2009.chm
Filesize: 39,74 Mb

Không có nhận xét nào: