Sơ đồ quy trình kế toán


SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KẾ TOÁN

Mô tả: Tổng hợp sơ đồ các quy trình trong tổ chức kế toán
- Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
- Kế toán TSCĐ
- Kế toán lương
- Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
- Kế toán vốn bằng tiền (thu chi tiền mặt, tiền gửi)
- Kế toán vật tư
- Kế toán thuế
- Kế toán tổng hợp và BCTC

Download: sodoketoan.zip
File size: 273Kb

Không có nhận xét nào: