Nghị định 121/2011/NĐ - CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP


Nghị định 121/2011/NĐ - CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012.

Không có nhận xét nào: