Nghiệp vụ thuế Phiên bản 2012 -Phiên bản: 2012-v4


Phiên bản: 2012-v4
“EBOOK – THUẾ” tập hợp các văn bản pháp quy về thuế, phí, lệ phí, kế toán … nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác văn bản phục vụ công tác quản lý thuế cho cán bộ trong ngành và hỗ trợ người nộp thuế.
Cập nhật:
1.- Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 26/2009/NĐ-CP và 113/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành;
2.- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
3.- Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành;
4.- Quyết định 04/2012/QĐ-TTg gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
5.-  Công văn số 1199/BTC-TCT ngày 30 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc thuế bảo vệ môi trường (pdf);
6.- Công văn số 347/TCT-CS ngày 04 tháng 02 năm 2012 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011;
7.- Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011;
8.- Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (mức ăn giữa ca không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo hướng dẫn tại công văn 230/TCT-TNCN);
Điều 5 – Khoản 3: 
Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức, đơn vị quy định Điều 1 và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này không được vượt quá 620.000 đồng/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.
9.- Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành (hoá đơn);
10.- Công văn số 17848/BTC-TCT v/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính (trích 2% của XDCB);
Quảng Ninh, 06/02/2012
Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh
Download bản full tại đây – Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay – Dung lượng: 40.58MB

Không có nhận xét nào: