Trish Filexpress cập nhập tháng 4/2012


Chi tiết cập nhật
17/2012/ND-CP - QĐ chi tiết và HD thi hành Luật Kiểm toán độc lập
1269/2011/UBTVQH12 - Biểu Thuế bảo vệ môi trường
06/2012/TT-BTC - HD thi hành Luật thuế GTGT
42/2012/TT-BTC - HDTH QĐ 04 gia hạn thuế TNDN Q.I-II/2011
97/2010/TT-BTC - QĐ chế độ công tác phí

199/2011/TT-BTC - HD về bồi dưỡng và cấp CC kế toán trưởng
152/2011/TT-BTC - HD ND9 về thuế BVMT
67/2011/ND-CP - QĐ chi tiết về thuế BVMT
05/2012/TT-BTC - HD thi hành Thuế TTĐB
04/2012/QD-TTg - Gia hạn thuế TNDN Q.I-II/2011


1. Tập tin chỉ mục Trish Filexpress
 


2. Gói dữ liệu Trish Filexpress cập nhật đến 04-2012
 


http://www.webketoan.vn/tv/

Không có nhận xét nào: