Trish Filexpress cập nhập tháng 6/2012


Cập nhật:
1. 13/NQ-CP 10/05/2012 Nghi quyet 13 ve thao go kho khan nam 2012 10/05/2012
2. 31/2012/ND-CP 12/04/2012 Quy dinh muc luong toi thieu chung 01/05/2012
3. 747/QD-BTC 26/03/2012 DM VBPQ het hieu luc thi hanh 26/03/2012
4. 125/2011/TT-BTC 05/09/2011 CDKT cong ty quan ly quy 01/01/2012
5. 40/2009/TT-BLDTBXH 03/12/2009 HD cach tinh lao dong thuong xuyen 17/01/2010

6. 52/2012/TT-BTC 05/04/2012 HD v/v cong bo thong tin tren TTCK 01/06/2012
7. 60/2012/TT- BTC 12/04/2012 Quy dinh moi ve thue nha thau 27/05/2012
8. 80/2012/TT-BTC 22/05/2012 Quy dinh moi ve dang ky thue 01/07/2012
9. 83/2012/TT-BTC 23/05/2012 HD v/v mien, giam, gia han thue theo NQ 13 23/05/2012

Cập nhật đến 06-2012  
Gói dữ liệu Trish Filexpress cập nhật đến 06-2012   
http://www.webketoan.vn/tv/

Không có nhận xét nào: