Nghiệp vụ thuế Phiên bản 2012 -Phiên bản: 2012-v13

Cập nhật:

1. Thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

2. Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân;

3. Thông tư liên tịch 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh tại Nghị định 104/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an ban hành;

4. Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

5. Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành. (Một số điểm mới của Thông tư 123/2012/TT-BTC);

6. Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ban hành;

7. Quyết định 601/QĐ-TCT năm 2012 về Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành;

8. Nghị quyết 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân do Quốc hội ban hành;

9. Thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 14/4/2012 hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành;

10. Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành.

Xem chi tiết các thông tư nghị định mới 

Download Nghiệp vụ Thuế - Kế toán Cập nhật đến ngày 10/09/2012
Theo vnuni.net

Không có nhận xét nào: