Tổng quát các báo cáo Kế toán, báo cáo Thuế cần phải nộp

Tổng quát các báo cáo Kế toán, báo cáo Thuế cần phải nộp hàng tháng, hàng quý, báo cáo Năm và hạn nộp các loại báo cáo đó. 

(Áp dụng đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT khấu trừ, năm tài chính theo năm dương lịch)

Tháng 12 năm 2011
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCNthường xuyên tháng 11/2011.Tờ báo cáo thống kê theo mẫu, Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2011Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên… nếu có. Thuế TNCN khấu trừ phát sinh trong tháng 11 lớn hơn 5,000,000 đ
Ngày 30Tờ khai tăng giảm lao động tháng 12 năm 2011
Tháng 1 năm 2012
Ngày 10Tờ khai thuế Môn bài (nếu trong năm 2011 thay đổi vốn điều lệ). Nộp xong thuế môn bài 2012. Nộp tiền BHXH, BHYT
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2011Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2011 (nếu có). Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có. Thuế TNCN khấu trừ phát sinh trong tháng 12.Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV năm 2011. Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2011
Ngày 30Tờ khai thuế TNCN Quý IVThuế TNCN Quý IV/2011 trong trường hợp Thuế TNCN khấu trừ không đóng theo thángTờ khai tăng giảm lao động tháng 1 năm 2012Tờ khai tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2011Nộp tiền BHXH, BHYT
Ngày 31Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV/2011,Nộp xong thuế TNDN tạm tính Quý IV/2011
Tháng 2 năm 2012
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2012Tờ báo cáo thống kê theo mẫu. Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2012 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có, Thuế TNCN khấu trừ phát sinh trong tháng 1
Ngày 30Tờ khai tăng giảm lao động tháng 2 năm 2012. Nộp tiền BHXH, BHYT
Tháng 3 năm 2012
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2012Tờ báo cáo thống kê theo mẫu, Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2012 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 2
Ngày 30BC Tài chính năm 2011Báo cáo quyết toán Thuế TNDN năm 2011Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2011Photo BCTC nộp cho chi cục thống kêTờ khai tăng giảm lao động tháng 3 năm 2012 Nộp tiền BHXH, BHYT
Tháng 4 năm 2012
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2012Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2012 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I
Ngày 30Tờ khai thuế TNCN Quý IThuế TNCN Quý I/2012 trong trường hợp Thuế TNCN khấu trừ các tháng nhỏ hơn 5trThuếBC thuế TNDN tạm tính QI/2012Thuế TNDN tạm tính QI/2012Nộp tiền BHXH, BHYT Quý ITờ khai tăng giảm lao động tháng 4
Tháng 5 năm 2012
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 4 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 4
Ngày 30Tờ khai tăng giảm lao động tháng 5. Nộp tiền BHXH, BHYT
Tháng 6 năm 2012
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2011Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 5 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 5
Ngày 30Tờ khai tăng giảm lao động tháng 6 Nộp tiền BHXH, BHYT
Tháng 7 năm 2012
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 6 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 6. BC Tình hình sử dụng hóa đơn QII/2012
Ngày 30Tờ khai thuế TNCN Quý IVThuế TNCN Quý IIBC Thuế TNDN tạm tính QI/2012Nộp thuế TNDN tạm tính quý I/2012Tờ khai tăng giảm lao độngBáo cáo tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp 6 tháng đầu nămNộp tiền BHXH Quý II
Tháng 8 năm 2012
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 7 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 7
Ngày 30Tờ khai tăng giảm lao độngNộp tiền BHXH
Tháng 9 năm 2012
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 8 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 8
Ngày 30Tờ khai tăng giảm lao động. Nộp tiền BHXH
Tháng10
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 9 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 9. BC tình hình sử dụng hóa đơn QIII
Ngày 30Tờ khai thuế TNCN Quý III. Thuế TNCN Quý III/2012BC thuế TNDN Tạm tính QIII. Thuế TNDN tạm tính QIII/2012. Nộp thuế TNDN tạm tính quý I/2012. Tờ khai tăng giảm lao động. Nộp tiền BHXH
Tháng 11
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 10 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có. Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 10
Ngày 30Tờ khai tăng giảm lao động. Nộp tiền BHXH
Tháng 12
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2012 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 11
Ngày 30Tờ khai tăng giảm lao độngNộp tiền BHXH
Tháng 1 năm 2013
Ngày 10Tờ khai thuế Môn bài (nếu trong năm 2012 thay đổi vốn điều lệ)Nộp xong thuế môn bài
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 12. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV năm 2011Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2011
Ngày 30Tờ khai tăng giảm lao độngNộp tiền BHXH
Ngày 31Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV/2011Nộp xong thuế TNDN tạm tính Quý IV/2011Nộp tiền BHXH Quý IV/2012
Tháng 2 năm 2013
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 1
Ngày 30Tờ khai tăng giảm lao độngNộp tiền BHXH
Tháng 3 năm 2013
Ngày 20Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 2
Ngày 30BC Tài chính năm 2012. Báo cáo quyết toán Thuế TNDN năm 2012. Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012. Nộp đủ các loại thuế theo Quyết toán năm. Tờ khai tăng giảm lao động. Nộp tiền BHXH

Sưu tầm thanhlapdoanhnghiep.edu.vn

1 nhận xét:

Dũng Bạch nói...

dich vu ke toan mong cùng site bạn phát triển