Nghiệp vụ thuế Phiên bản 2012 -Phiên bản: 2012-v14

Cập nhật: đến ngày 20/10/2012

1. Quyết định số 1492/QĐ-TCT ngày 03/10/2012 của Tổng cục Thuế ban hành Chế độ Thống kê thuế nội địa;

2. Quyết định 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 về Chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
3. Quyết định số 2381/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 về việc ban hành Quy định về luân chuyển hồ sơ, xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất và Quy trình về ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

4. Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường;

5. Thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

6. Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân;

7. Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành. (Một số điểm mới của Thông tư 123/2012/TT-BTC);

8. Quyết định 601/QĐ-TCT năm 2012 về Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành;

9. Nghị quyết 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân do Quốc hội ban hành;

10. Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành.


Download (bản full): Thue2012.chm 
Filesize: 40.69Mb

http://www.vnuni.net

Không có nhận xét nào: