Chi phí phát hành CP và dự phòng phải trả đưa vào chỉ tiêu nào của LCTT?

Câu hỏi 710: (Nguyễn Duy Quảng) Ngày 28/11/2012: 1. Chi phí phát hành cổ phiếu trả bằng tiền thì khoản tiền này được phân loại vào chỉ tiêu nào trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ? 2. Trên Báo cáo LCTT được lập theo phương pháp gián tiếp: Tại sao khoản "Dự phòng phải trả" không được phân loại trên chỉ tiêu "Các khoản dự phòng" (phần Điều chỉnh cho các khoản) mà lại phân loại vào "chênh lệch các khoản phải trả". Xin cảm ơn!


Trả lời: 
Về câu hỏi của Bạn, Ban Tư vấn VACPA có ý kiến như sau:

1. Hiện tại chưa có hướng dẫn chính thức về phương pháp trình bày Chi phí phát hành cổ phiếu trên BCLCTT, tuy nhiên về bản chất chi phí này cần được trình bày vào luồng tiền từ hoạt động tài chính làm giảm chỉ tiêu "Tiền thu từ phát hành cổ phiếu", ví dụ:
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu:           100
Chi phí phát hành cổ phiếu:                     5
Chỉ tiêu tiền thu từ phát hành cổ phiếu: 95

2. Khoản dự phòng phải trả có thể được trình bày vào chỉ tiêu các khoản dự phòng. Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành chưa có quy định là do hướng dẫn về BCLCTT ban hành trước VAS 18. Thời gian tới có thể Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn sửa đổi bổ sung về khoản mục này./.

Không có nhận xét nào: