Không đăng ký khuyến mại, hàng mẫu phải chịu thuế GTGT

Trường hợp xuất hàng mẫu cho khách hàng thì giá tính thuế căn cứ trên giá vốn hay giá bán? Chi phí hàng mẫu này có được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?
Ly Thi Thanh Thuy - Cong Ty TNHH Diaen tu Vien Thong Hai Dang: 


 Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh: 

Tại điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 thì “đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.” 

Trường hợp Công ty xuất hàng mẫu có đăng ký với Sở Công thương theo Nghị định số 37/2006/NĐ-CP thì lập hoá đơn theo hướng dẫn trên. Trường hợp không đăng ký thì phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT như sản phẩm cùng loại bán ra.

Chi phí hàng mẫu xuất cho khách hàng như trình bày được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và thuộc nhóm chi bị khống chế 10% tổng chi phí được trừ quy định tại điểm 2.19 khoản 2 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012.
 Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp


Không có nhận xét nào: