Chuyển font Vietres (MS-DOS)

Vietware Portable 2.0
Ch­ương tr×nh hç trî gâ ch÷ ViÖt 16-bit hiÖn rÊt th«ng dông (do dÔ xµi vµ nhÊt lµ hoµn toµn "t×nh cho kh«ng, biÕu kh«ng").
H¼n c¸c b¹n cßn nhí vµo n¨m "mét ngµn chÝn tr¨m...håi ®ã", c¶ thµnh phè Hå ChÝ Minh ré lªn viÖc häc tiÕng Anh b»ng bé ®Üa Learn To Speak English. D¹o Êy, c¸c m¸y vi tÝnh chñ yÕu xµi Windows 3.11, xÞn nhÊt míi d¸m ch¬i Windows 95. §Ó ®¸nh tiÕng ViÖt, ng­êi ta ph¶i thay file Keyboard.drv gèc rong th­ môc WINDOWS/SYSTEM b»ng Keyboard.drv tiÕng ViÖt. Mµ muèn gâ ch÷ trong Learn To Speak English, ng­êi dïng ph¶i xµi c¸i Keyboard.drv gèc cña Windows.
Mçi lÇn muèn sö dông ®Üa nµy, ng­êi ta l¹i ph¶i rÞ mä chÐp ®Ì file gèc lªn. Xµi xong l¹i ph¶i chÐp ®Ì l¹i c¸i file qu¶n lý tiÕng ViÖt. Cùc kú phiÒn-phøc-t¹p. NhiÒu ng­êi ®· khãc tiÕng ArËp v× kh«ng cã sao l­u file Keyboard.drv gèc. Vµ VietWare Protable 2.0 ®· trë thµnh vÞ cøu tinh cho nh÷ng ai muèn trau dåi Anh ng÷. Ng­êi ta cã thÓ t¾t hay më chøc n¨ng gâ tiÕng ViÖt mét c¸ch thuËn tiÖn, dÔ dµng vµ rÊt chi lµ h÷u hiÖu.
Tuy nhiªn, do chØ lµ øng dông 16-bit vµ h¬i bÞ cò (n¨m 1995) nªn VietWare dÔ bÞ ®ông (th­êng lµ treo m¸y hay kh«ng gâ chÝnh x¸c dÊu) trong mét sè ch­¬ng tr×nh 32-bit míi. (Ch¼ng h¹n nh­ Microsoft Publisher,.. thËm chÝ c¶ ch­¬ng tr×nh karaoke vi tÝnh).
VietWare kh«ng ch¹y ®­îc víi MS Office 2000, vµ dÜ nhiªn lµ nã t¾t ®µi trong Windows 2000.
§Ó tr¸nh xung ®ét ngÉu nhiªn víi c¸c phÇn mÒm kh¸c, nhÊt lµ nh÷ng phÇn mÒm cã dÝnh d¸ng tíi c¸i keyboard.drv vµ gâ v¨n b¶n, sau khi cµi xong, b¹n ®õng cho VietWare tù ®éng load mçi khi m¸y khëi ®éng råi n»m ch×nh ×nh th­êng tró trong hÖ thèng cña b¹n. Vµo win.ini, ®¸nh dÊu chÊm phÈy(;) tr­íc dßng
[windows]
;load=C:\VW20\VIETWARE.EXE
Sau ®ã, göi kÌm short-cut cña VietWare lªn menu Start ®Ó khi cÇn míi gäi nã ra.

http://www.phphuoc.com/data.off/acheck01.gif C¸ch sö dông rÊt dÔ. §Ó set c¸c code font, b¹n më panel VietWare ra, click chuét lªn menu Select.
  • Chän ph­¬ng ph¸p gâ tiÕng ViÖt ë môc Vietnamese Input Method.
  • Chän lÖnh t¾t hay më chøc n¨ng gâ tiÕng ViÖt ë môc On/Off  Vietnamese.
  • Chän b¶ng m· tiÕng ViÖt sö dông ë môc Code Table. NÕu muèn gâ tiÕng ViÖt trong Windows, b¹n dïng code VNI for Windows.
Sau khi thiÕt ®Æt xong code, b¹n click lªn menu Configuration vµ chän lÖnh Save.
http://www.phphuoc.com/data.off/acheck01.gif Ngoµi ra, Vietware cßn cã mét tr×nh chuyÓn ®æi (convert) qua l¹i c¸c m· font mµ nã hç trî. B¹n më VietWare Convert trong menu ch­¬ng tr×nh cña Vietware ë menu Start/Programs.

B¹n chó ý, ë môc Convert File As, b¹n ph¶i ®iÒn tªn file muèn t¹o ra kÌm theo ®u«i cña nã (thÝ dô : TAILIEU.TXT). NÕu muèn convert thµnh file TXT dïng cho c¸c øng dông DOS hay PageMaker, b¹n nhí ®¸nh dÊu chän lªn môc Output TEXT format tr­íc khi nhÊn nót Convert Code.
 http://www.phphuoc.com/data.off/vietware.htm

Không có nhận xét nào: