Không chấp nhận chi phí quà Tết nhân viên

Đặng Văn Chín - Công ty cổ phần phụ tùng xe máy DNN: 
Công ty tôi hàng năm có mua quà tặng nhân viên nhân dịp tết Nguyên Đán, có hoá đơn chứng từ đầy đủ. Vậy khoản tiền này có được tính vào chi phí được trừ không? 

 Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh: 
Căn cứ Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC thì "Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khỏan chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật". Khoản chi phí quà tặng cho nhân viên nhân dịp tết Nguyên Đán không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. 
 Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

Không có nhận xét nào: