Đổi tên công ty, không cần in lại hóa đơn

Người hỏi yêu cầu không nêu tên:
Công ty chúng tôi đã làm thủ tục thay đổi tên công ty, các chỉ tiêu địa chỉ và mã số thuế không thay đổi. Vậy xin hỏi, khi công ty thay đổi tên như vậy thì công ty được sử dụng hóa đơn cũ đã đặt in hay phải hủy rồi in hóa đơn mới? Trường hợp sử dụng tiếp thì thủ tục như thế nào? 

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Trường hợp Công ty thay đổi tên, mã số thuế và địa chỉ không thay đổi được áp dụng như trường hợp thay đổi địa chỉ. Công ty đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức tên đã in sẵn và tíêp tục sử dụng theo hướng dẫn tại Công văn số 448/TCT-CS ngày 09/02/2011. Công ty vẫn phải lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo qui định.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

Không có nhận xét nào: