Sử dụng đồng thời Commercial invoice và Hóa đơn xuất khẩu là không đúng qui định


Người hỏi yêu cầu không nêu tên:
Khi Công ty xuất hàng hóa sang nước ngoài thì hải quan yêu cầu bộ hồ sơ xuất khẩu bao gồm: tờ khai xuất khẩu, hóa đơn thương mại (commercial invoice), parking list, C/O.... Sau khi hàng xuất đã có xác nhận của hải quan thì kế toán công ty xuất thêm "hóa đơn xuất khẩu" để kê khai thuế với Cục thuế. Xin cho hỏi, Công ty có được sử dụng cùng lúc "hóa đơn thương mại" và "hóa đơn xuất khẩu" nêu trên hay không? (Công ty chỉ làm thông báo phát hành hóa đơn cho hóa đơn xuất khẩu mà thôi)

Trả lời

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì khi xuất bán hàng hóa ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn xuất khẩu (tên gọi khác theo thông lệ, tập quán thương mại là Commercial invoice) để làm thủ tục xuất khẩu theo quy định. Trường hợp Công ty theo trình bày khi xuất khẩu hàng hóa sử dụng đồng thời Commercial invoice và Hóa đơn xuất khẩu là không đúng qui định.

Không có nhận xét nào: