Nghiệp vụ thuế Phiên bản 2013 -Phiên bản: 2013-v6

Nội dung cập nhật các văn bản mới :
1.- Nghị định55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (hiệu lực từ ngày 15/07/2013).

2.- Nghị định45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (hiệu lực từ 01/07/2013).
3.- Nghị định44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động (hiệu lực từ 01/07/2013).
4.- Thông tư64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định51/2010/NĐ-CP ngày 15/5/2013 quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 7/2013).
5.- Thông tư65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 sửa đổi Thông tư06/2012/TT-BTChướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định.
6.- Nghị định49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
7.- Thông tư45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013).
8.- Quyết định 988/2013/QĐ-UBND điều chỉnh quy định giá tối thiểu xe máy, ôtô tính thu lệ phí trước bạ tại Quyết định 290/2013/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành.
9.- Bộ luật lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013).

10.- Quyết định số755/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 v/v đính chính Thông tư số16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số02/NQ-CP ngày 7/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
 
Link tải ở đây :
 

Không có nhận xét nào: