Nghiệp vụ thuế Phiên bản 2013 -Phiên bản: 2013-v7

Cập nhật:

1.     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13.
2.     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội, số 32/2013/QH13.
3.     Công văn số 8336/BTC-CST ngày 28/6/2013 V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

4.     Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân do Chính phủ ban hành  ngày 27/06/2013.
5.     Nghị định 25/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
6.     Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (hiệu lực từ ngày 15/07/2013).
7.     Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (hiệu lực từ 01/07/2013).
8.     Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động (hiệu lực từ 01/07/2013).
9.     Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 15/5/2013 quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 7/2013).

10. Thông tư 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định. 

Không có nhận xét nào: