Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định này có hiệu lực từ 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ thuế năm 2014 trở đi.

Bãi bỏ nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011, Điều 3 điều 4 Nghị định 92/2013/NĐ-CP

Tải về tại đây

Không có nhận xét nào: