Từ 2014, doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ/năm nếu muốn khấu trừ trừ thuế phải xin phép trước 20/12

hoi NGUYỄN THY HẰNG - CTY TNHH TV-TM-DV TÂN THÀNH THỊNH:
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/06/2013 thì từ ngày 01/01/2014 các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế) đang hoạt động kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải chuyển đổi sang phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.
Vậy vui lòng cho doanh nghiệp được hỏi: Theo quy định trên thì tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu có doanh thu hàng năm dưới mức 1 tỷ đồng mà muốn tiếp tục áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải đăng ký với cơ quan quản lý thuế đúng không? Nếu phải đăng ký thì hạn chót là ngày nào?
 
luat Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Căn cứ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế (có hiệu lực từ ngày 20/12/2013) quy định về chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT):
Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.
Trường hợp Công ty nếu đáp ứng điều kiện kê khai khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT thì Công ty gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số156/2013/TT-BTC theo hướng dẫn trên.

Không có nhận xét nào: