Hướng dẫn xác định tài sản vô hình hệ thống ISO

Công ty có ký hợp đồng với Công ty tư vấn để triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị và  phát sinh các khoản chi như sau:
- Chi thuê dịch vụ tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001: 2008 số tiền 77.000.000 đồng
             - Chi thuê dịch vụ đánh giá độc lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001: 2008 số tiền 30.000.000 đồng. Khoản chi trên có được xác định là TSCĐ vô hình hay chi phí dịch vụ, đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể để đơn vị thực hiện  theo đúng quy định?
Trả lời:

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04-Tài sản cố định vô hình, ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định vô hình thì:
“Để xác định nguồn lực vô hình thỏa mãn định nghĩa TSCĐ vô hình cần phải xem xét các yếu tố: Tính có thể xác định được, khả năng kiểm soát nguồn lực và tính chắc chắn của lợi ích kinh tế trong tương lai. Nếu một nguồn lực vô hình không thỏa mãn định nghĩa TSCĐ vô hình thì chi phí phát sinh để tạo ra nguồn lực vô hình đó phải ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc chi phí trả trước”.
Tại Khoản 2 Điều 2 Phần A Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:
“Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…”.
Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Phần B Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính quy định:
“1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:
a. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
b. Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
c. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.
2. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định vô hình:
Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 ở trên, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.
Những khoản chi phí không đồng thời thỏa mãn cả ba tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp…”.
Tại điểm 2.14 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:
Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.14.
Trường hợp doanh nghiệp có chi các khoản chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định: chi về mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh... thì các khoản chi này được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 03 năm.
             
            Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị có chi trả một khoản chi phí thuê cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001: 2008 và chi thuê tổ chức đánh giá độc lập hệ thống quản lý chất lượng để được cấp giấy chứng nhận ISO 9001: 2008 nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ của đơn vị. Khoản chi này không thuộc đối tượng là tài sản cố định vô hình do đó được xác định là khoản chi phí được trừ và được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 3 năm.
Nguồn: http://cantho.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINTCw9fSzCgv2dAjxcDTxDQ4xDQgKDjf1DjfULsh0VAVrIkls!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/cantho/site/faq/7ecd5c33-e811-4ea5-9e61-b7fbcfa15725

Không có nhận xét nào: