Ebook chuyên ngành


 Ebook chuyên về thuế của Thầy Đào Thụy Hưng
Các phiên bản:
Ebook Nghiệp vụ thuế 2014-4: Cập nhật đến ngày 09/04/2014 (Tải về)
Ebook Nghiệp vụ thuế 2014-5: Cập nhật đến ngày 23/05/2014 (Tải về)
Ebook Nghiệp vụ thuế 2014-6: Cập nhật đến ngày 17/07/2014  (Tải về)
Ebook Nghiệp vụ thuế 2014-7: Cập nhật đến ngày 02/09/2014  (Tải về)
Ebook chuyên ngành của VACPA (tổng hợp các văn bản về Thuế, Kế toán, Kiểm toán, ....)

Các phiên bản:
Ebook 1.4: Cập nhật đến ngày 30/04/2014   (Tải về)

Sơ đồ hạch toán (Tải về)

Không có nhận xét nào: