Xem mail gửi đã được người nhận đọc chưa trong outlook 2007?

Để nhận thông báo đã gửi mail xong bạn làm như sau : Tạo 1 mail mới New Email sau đó chú ý phần Tab Option check vào ô "Request a Delivery Receipt" sẽ có mail trả lời đã gửi thư xong cho bạn Nếu bạn muốn biết người nhận có đọc mail của mình gửi đi hay chưa thì bạn check vào ô "Request a Read Receipt" . Khi người nhận mail đọc thư sẽ có 1 mail trả lời báo cho bạn biết. Bạn thực hiện các bước sau:


Bước 1:

 Bước 2:
 Bước 3:
 Bước 4:
Kết quả:

Không có nhận xét nào: