Công văn liên quan đến thuế TNDN

1. Công văn 2509/TCT-KK - Không được phân bổ thuế TNDN cho cơ sở sản xuất phụ thuộc theo tỷ lệ doanh thu English attachment (23/6/2015)
2. Công văn 2379/TCT-CS - Từ 2014, các dự án độc lập cũng được hưởng ưu đãi thuế như dự án đầu tư mới (17/6/2015)
3. Công văn 2322/TCT-CS - Hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai phải hạch toán vào thu nhập khác (15/6/2015)
4. Công văn 2323/TCT-CS - Có lý do chính đáng, lương tăng ca phát sinh thêm cũng được chấp nhận (15/6/2015)

5. Công văn 2327/TCT-CS - Lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi gốc ngoại tệ được miễn thuế TNDN (15/6/2015)
6. Công văn 2326/TCT-CS - Điều kiện hạch toán khoản chi tài trợ nhà tình nghĩa cho người nghèo (15/6/2015)
7. Công văn 2261/TCT-CS - Miễn thuế cho thu nhập không chia của cơ sở xã hội hóa: chỉ mới áp dụng với lĩnh vực giáo dục (10/6/2015)
8. Công văn 2076/TCT-CS - Kiêm Giám đốc, tiền lương của chủ Công ty TNHH MTV vẫn không được chấp nhận English attachment (28/5/2015)
9. Công văn 2028/TCT-CS - Chưa góp đủ vốn điều lệ, lãi vay tương ứng số còn thiếu sẽ bị xuất toán (26/5/2015)
10. Công văn 2030/TCT-CS - Có được hạch toán tiền học phí của con người nước ngoài bằng Phiếu thu ? (26/5/2015)
11. Công văn 1840/TCT-CS - Mua hộ nguyên liệu cho hợp đồng gia công, nếu không điều chỉnh đơn giá sẽ không được chấp nhận chi phí đầu vào English attachment (15/5/2015)
12. Công văn 1796/TCT-CS - Ưu đãi thuế theo diện doanh nghiệp công nghệ cao: không bao gồm lãi tiền gửi English attachment (12/5/2015)
13. Công văn 1699/TCT-CS - Trích trước chi phí tiền lương, nếu thực tế chưa chi phải xuất toán (6/5/2015)
14. Công văn 1542/TCT-CS - Viên chức quản lý Công ty Nhà nước vẫn được hưởng chi phí về trang phục (22/4/2015)
15. Công văn 3380/CT-TTHT - Về điều kiện hạch toán lệ phí hải quan chi hộ (21/4/2015)
16. Công văn 3377/CT-TTHT - Chi phí bồi thường hàng lỗi được trừ khi tính thuế TNDN (21/4/2015)
17. Công văn 3334/CT-TTHT - Khoản chi tổ chức Đại hội Đảng được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý (20/4/2015)
18. Công văn 1501/TCT-CS - Về việc hạch toán chi phí mua bảo hiểm nước ngoài cho dự án xây dựng English attachment (17/4/2015)
19. Công văn 1444/TCT-CS - Về ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ English attachment (16/4/2015)
20. Công văn 1377/TCT-CS - Về giá mua được trừ khi tính thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp English attachment (14/4/2015)
21. Công văn 4604/BTC-TCT - Về việc khai nộp thuế TNDN khi dùng tài sản thế chấp để trừ nợ vay (10/4/2015)
22. Công văn 3077/CT-TTHT - Dự án đầu tư tại Khu công nghiệp thuộc các quận nội thành của đô thị đặc biệt không được ưu đãi thuế (10/4/2015)
23. Công văn 3083/CT-TTHT - Trợ cấp thôi việc sai quy định sẽ bị xuất toán (10/4/2015)
24. Công văn 3044/CT-TTHT - Chi phí liên đới bồi thường hỏa hoạn không được trừ khi tính thuế TNDN (9/4/2015)
25. Công văn 3037/CT-TTHT - Về số thuế TNDN nộp ở nước ngoài được giảm trừ (9/4/2015)
26. Công văn 1245/TCT-CS - Về việc xử lý khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản góp vốn (8/4/2015)
27. Công văn 1147/TCT-CS - Dự án sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB vẫn được ưu đãi thuế TNDN (2/4/2015)
28. Công văn 2886/CT-TTHT - DNCX được hạch toán chi phí số tiền thuế GTGT phải trả (nếu có) (2/4/2015)
29. Công văn 1108/TCT-CS - Về điều kiện hạch toán chi phí thuê văn phòng và thuê nhà cho lao động nước ngoài (31/3/2015)
30. Công văn 2781/CT-TTHT - "Tỷ lệ chi phí" được xác định một lần và sử dụng ổn định cho các năm sau (30/3/2015)
31. Quyết định 2524/CT-TTHT - Sử dụng hết Quỹ phát triển KH&CN mới được hạch toán vào chi phí hợp lý (29/3/2015)
32. Công văn 2702/CT-TTHT - Hồ sơ hạch toán hàng hóa tổn thất, chỉ cần nộp Văn bản giải trình (27/3/2015)
33. Công văn 11723/CT-HTr - Doanh thu xây dựng được khai nộp thuế TNDN theo thời điểm nghiệm thu (27/3/2015)
34. Công văn 2326/CT-TTHT - Nông sản mua trực tiếp từ người dân được phép lập Bảng kê (17/3/2015)
35. Công văn 2019/CT-TTHT - Thuê xe ba gác của cá nhân, được lập bảng kê thay hóa đơn (9/3/2015)
36. Công văn 8664/CT-HTr - Chuyển nhượng văn phòng trên đất thuê vẫn chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS (9/3/2015)
37. Công văn 8293/CT-HTr - Về việc xác định chi phí tính thuế TNDN của đơn vị sự nghiệp (5/3/2015)
38. Công văn 8194/CT-HTr - Được dùng phiếu thu - chi để hạch toán chi phí mua phiếu quà tặng (4/3/2015)
39. Công văn 727/TCT-CS - Tham gia sản xuất, tiền lương của chủ Công ty TNHH một thành viên vẫn không được chấp nhận English attachment (3/3/2015)
40. Công văn 1778/CT-TTHT - Hàng biếu tặng: chỉ tính thuế GTGT, miễn tính thuế TNDN (13/2/2015)
41. Công văn 1720/CT-TTHT - Mua dịch vụ theo phương thức bù trừ: được miễn chứng từ thanh toán English attachment (12/2/2015)
42. Công văn 1705/CT-TTHT - Thu nhập khác vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi theo diện có doanh thu dưới 20 tỷ (12/2/2015)
43. Công văn 1714/CT-TTHT - Ần định thuế không kèm xử phạt, số thuế truy thu vẫn được hạch toán (12/2/2015)
44. Công văn 1728/CT-TTHT - Chuyển nhượng cổ tức bằng cổ phiếu: chịu thuế TNDN như chuyển nhượng chứng khoán (12/2/2015)
45. Công văn 1630/CT-TTHT - Có hóa đơn, phụ cấp công tác phí vẫn bị khống chế mức trần (10/2/2015)
46. Công văn 1614/CT-TTHT - Doanh thu không quá 20 tỷ đồng/năm mới được hưởng thuế suất TNDN 20% (10/2/2015)
47. Công văn 1617/CT-TTHT - Bị lỗ, không được giảm trừ số thuế đã nộp (nếu có) ở nước ngoài (10/2/2015)
48. Công văn 1377/CT-TTHT - Phải báo cáo việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN hàng năm (4/2/2015)
49. Công văn 1323/CT-TTHT - Chi phí bồi thường hàng hư hỏng trong quá trình vận chuyển được chấp nhận (3/2/2015)
50. Công văn 1292/CT-TTHT - Ưu đãi thuế "dự án đầu tư mới" không áp dụng với dự án đã hoạt động trước 1/1/2014 (2/2/2015)
51. Công văn 310/TCT-CS - Về chi phí được trừ của doanh nghiệp kinh doanh xổ số (26/1/2015)
52. Công văn 210/TCT-CS - Hạch toán khoản chi phát sinh trước doanh thu như thế nào? (20/1/2015)
53. Công văn 216/TCT-CS - Hoạt động sau năm 2013, dự án đầu tư mở rộng tại khu công nghiệp được ưu đãi thuế (20/1/2015)
54. Công văn 55/TCT-CS - Dự án điều chỉnh đầu tư từ 2014 được ưu đãi thuế TNDN như dự án mới English attachment (8/1/2015)
55. Công văn 49/TCT-CS - Chi nhánh hình thành do sáp nhập vẫn được kế thừa ưu đãi thuế TNDN English attachment (7/1/2015)
56. Công văn 11797/CT-TTHT - Chi phí trả cho nước ngoài bắt buộc có chứng từ khấu trừ thuế nhà thầu (31/12/2014)
57. Công văn 11804/CT-TTHT - Tài sản thanh lý trên 20 triệu đồng không được thanh toán tiền mặt (31/12/2014)
58. Công văn 11655/CT-TTHT - Giá bán đã bao gồm thuế, phần thuế nhà thầu trích nộp không được hạch toán chi phí (27/12/2014)
59. Công văn 5711/TCT-CS - Từ 2014, thu nhập khác được ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện về địa bàn English attachment (19/12/2014)
60. Công văn 11226/CT-TTHT - Hàng thưởng khuyến mại phải hạch toán vào thu nhập khác (18/12/2014)
61. Công văn 11214/CT-TTHT - Vật liệu hao hụt ngoài định mức không được chấp nhận (17/12/2014)
62. Công văn 5643/TCT-DNL - Các dự án phát sinh trước 2014 được xét ưu đãi thuế TNDN như thế nào? (17/12/2014)
63. Công văn 11168/CT-TTHT - Quỹ tiền lương 2013 còn thừa được phép hoàn nhập tại thời điểm 31/12/2014 (16/12/2014)
64. Công văn 10963/CT-TTHT - Tiền thuê chỗ ở trong công tác phí không bị khống chế mức trần (10/12/2014)
65. Công văn 10970/CT-TTHT - Về điều kiện hạch toán hàng hóa bị tổn thất (10/12/2014)
66. Công văn 10884/CT-TTHT - Chi phí công cụ, dụng cụ không nhất thiết phải phân bổ đủ 3 năm (9/12/2014)
67. Công văn 10160/CT-TTHT - Hạch toán tiền thuê nhà của cá nhân phải có hóa đơn bán hàng (25/11/2014)
68. Công văn 10181/CT-TTHT - Hạch toán phí thuê mặt bằng của tổ chức xã hội - nghề nghiệp vẫn phải có hóa đơn (25/11/2014)
69. Công văn 10120/CT-TTHT - Về điều kiện hạch toán chi phí khuyến mại (24/11/2014)
70. Công văn 9981/CT-TTHT - Chi phí xây nhà ở, sân chơi thể thao cho người lao động được hạch toán toàn bộ (20/11/2014)
71. Công văn 4841/TCT-CS - Từ 2014, hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dụng mức thuế suất mới 22% (31/10/2014)
72. Công văn 4685/TCT-CS - Dây dưa nợ với BHXH, ngành thuế sẽ xuất toán các chi phí bảo hiểm phúc lợi (23/10/2014)
73. Công văn 3311/TCT-CS - Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009 - 2013: cho phép xác định thu nhập tăng thêm theo giá trị tài sản hoặc giá trị vốn đầu tư English attachment (15/8/2014)
74. Công văn 3013/TCT-DNL - Từ 2014, bao bì - dụng cụ phải phân bổ chi phí theo thời hạn 3 năm (4/8/2014)
75. Công văn 2785/TCT-CS - Tổng hợp những thay đổi quan trọng về thuế TNDN 2014 (23/7/2014)
76. Văn bản có liên quan... -
77. Công văn 5665/TCT-CS - Về việc chuyển lỗ trong trường hợp tách doanh nghiệp (18/12/2014)
78. Công văn 63465/CT-HTr - Về 'giá đất được' trừ trong trường hợp không xác định được giá mua vào (17/12/2014)
79. Công văn 5636/TCT-CS - Về tiêu chí xác định dự án đầu tư mới được ưu đãi thuế TNDN từ 2014 English attachment (17/12/2014)
80. Công văn 63284/CT-HTr - Khoản chi phúc lợi được hạch toán chi phí tối đa 01 tháng lương (16/12/2014)
81. Công văn 5573/TCT-CS - Chi phí vận chuyển, bốc xếp được tính vào tổng số chi (tính mức khống chế) (15/12/2014)
82. Công văn 5412/TCT-CS - Thuê mặt bằng tại Trung tâm thương mại, thanh toán bù trừ vào doanh số bán hàng có được chấp nhận? (3/12/2014)
83. Công văn 60478/CT-HTr - Dịch vụ tư vấn cung cấp cho Công ty con hoặc Chi nhánh vẫn phải lập hóa đơn và tính thuế (27/11/2014)
84. Công văn 10244/CT-TTHT - Thuế TNDN phát sinh tại các Chi nhánh ngoài tỉnh vẫn do doanh nghiệp kê khai (27/11/2014)
85. Công văn 10199/CT-TTHT - Về việc lập hóa đơn và kê khai thuế khi Ngân hàng phát mãi tài sản bảo đảm tiền vay (26/11/2014)
86. Công văn 10152/CT-TTHT - Vay cổ tức để bổ sung vốn lưu động, có được chấp nhận chi phí? (25/11/2014)
87. Công văn 10087/CT-TTHT - Xuất phụ kiện để sửa chữa hàng mẫu, vẫn được miễn thuế (24/11/2014)
88. Công văn 10118/CT-TTHT - Thu nhập từ khoản nợ được xóa có thể bù trừ với lỗ của hoạt động SXKD (24/11/2014)
89. Công văn 10138/CT-TTHT - Chi phí thuê luật sư tư vấn có được chấp nhận? (24/11/2014)
90. Công văn 9989/CT-TTHT - Về điều kiện miễn tính thuế TNCN đối với công tác phí (20/11/2014)
91. Công văn 10023/CT-TTHT - Giá trị dưới 20 triệu đồng, vé máy bay mua qua mạng vẫn không được thanh toán tiền mặt (20/11/2014)
92. Công văn 5042/TCT-CS - Kế thừa tài sản của Hộ kinh doanh, doanh nghiệp không được ưu đãi thuế theo diện mới thành lập (14/11/2014)
93. Công văn 9710/CT-TTHT - Hạch toán tiền học phí cho con người nước ngoài: cho phép dùng phiếu thu thay hóa đơn (13/11/2014)
94. Công văn 4985/TCT-CS - Về việc hạch toán doanh thu dịch vụ chứng thư số thu tiền trước nhiều năm (11/11/2014)
95. Công văn 4984/TCT-CS - Mua nhiều lần trong ngày, cộng gộp nếu trên 20 triệu không được thanh toán tiền mặt (11/11/2014)
96. Công văn 9408/CT-TTHT - Hạch toán tiền lương của lao động nước ngoài, cần có những giấy tờ gì? (5/11/2014)
97. Công văn 4817/TCT-CS - Kế thừa tài sản của Hộ kinh doanh, DNTN không được ưu đãi thuế TNDN theo diện mới thành lập (30/10/2014)
98. Công văn 4723/TCT-CS - Căn hộ mua cho chuyên gia nước ngoài có được trích khấu hao? (27/10/2014)
99. Công văn 9129/CT-TTHT - Dịch vụ xúc tiến thương mại ở nước ngoài được miễn thuế nhà thầu (27/10/2014)
100. Công văn 54581/CT-HTr - Phí bảo hiểm đóng cho nhân viên của Công ty con có được chấp nhận? (24/10/2014)
101. Công văn 4689/TCT-KK - Tài khoản phụ trong hệ thống thanh toán, trường hợp nào phải đăng ký với cơ quan Thuế? (23/10/2014)
102. Công văn 9011/CT-TTHT - Mua xe ô tô của cá nhân, hồ sơ hạch toán TSCĐ không cần hóa đơn (23/10/2014)
103. Công văn 4621/TCT-DNL - Chấp nhận việc thanh toán bằng thẻ (21/10/2014)
104. Công văn 54031/CT-HTr - Hàng nông sản mua từ người dân được phép lập Bảng kê (21/10/2014)
105. Công văn 54037/CT-HTr - Không chấp nhận mức trích khấu hao nhanh nếu kết quả SXKD bị lỗ (21/10/2014)
106. Công văn 8886/CT-TTHT - Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Chi nhánh và cá nhân, khai nộp thuế như thế nào? (21/10/2014)
107. Công văn 4581/TCT-CS - Từ 1/9/2014, thống nhất sử dụng hóa đơn thương mại khi xuất khẩu ra nước ngoài (17/10/2014)
108. Công văn 8832/CT-TTHT - Thu lại tiền điện, phải lập hóa đơn và khai nộp thuế (17/10/2014)
109. status1 Công văn 4568/TCT-TNCN - Tiền lương trả cho giám đốc Công ty TNHH một thành viên có được chấp nhận? (16/10/2014)
110. Công văn 8773/CT-TTHT - Trợ cấp chuyển vùng phải ghi rõ mức chi trong hợp đồng lao động English attachment (16/10/2014)
111. Công văn 4519/TCT-DNL - Phí bảo hiểm hàng nhập khẩu được áp dụng thuế suất GTGT 0% (15/10/2014)
112. Công văn 8685/CT-TTHT - Thuê chuyên gia nước ngoài của Công ty mẹ, khấu trừ thuế như thế nào? English attachment (15/10/2014)
113. Công văn 8696/CT-TTHT - Thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân, chi phí quảng cáo không được chấp nhận (15/10/2014)
114. Công văn 8727/CT-TTHT - Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, phải quyết toán thuế TNDN trong vòng 45 ngày (15/10/2014)
115. Công văn 8665/CT-TTHT - Tiền thuê nhà xưởng trả theo quý, phân bổ chi phí theo tháng hay quý? (14/10/2014)
116. Công văn 8670/CT-TTHT - Về việc lập hóa đơn thu lại tiền điện nước (14/10/2014)
117. Công văn 8630/CT-TTHT - Cho thuê lại mặt bằng thuộc diện chịu thuế GTGT 10% (13/10/2014)
118. Công văn 4317/TCT-CS - Chênh lệch tỷ giá phát sinh khi chuyển nhượng vốn phải chịu thuế English attachment (3/10/2014)
119. Công văn 7818/CT-TTHT - Chi thưởng Lễ, Tết, Hội nghị người lao động có được chấp nhận? (23/9/2014)
120. Công văn 7680/CT-TTHT - Mua bán bên ngoài lãnh thổ Việt Nam được áp dụng thuế suất GTGT 0% (18/9/2014)
121. Công văn 7685/CT-TTHT - Cho thuê quyền sử dụng đất, tính thuế ngay từ thời điểm cho thuê (18/9/2014)
122. Công văn 7696/CT-TTHT - Hàng biếu tặng dưới 200 ngàn đồng được phép lập Bản kê thay hóa đơn (18/9/2014)
123. Công văn 7698/CT-TTHT - Lương tăng ca tại nhà có được chấp nhận? (18/9/2014)
124. Công văn 7688/CT-TTHT - Chi phí phát sinh trước khi có doanh thu có được chấp nhận? (18/9/2014)
125. Công văn 7690/CT-TTHT - Vay ngoại tệ của cá nhân nước ngoài phải trích nộp thay 5% thuế TNCN English attachment (18/9/2014)
126. Công văn 3997/TCT-DNL - Cho phép hạch toán vé máy bay mua qua mạng thanh toán bằng thẻ cá nhân English attachment (16/9/2014)
127. Công văn 7604/CT-TTHT - Lệ phí thị thực nhập cảnh nước ngoài được chấp nhận là chi phí hợp lý (16/9/2014)
128. Công văn 7579/CT-TTHT - Chi phí đào tạo ngữ cho nhân viên có được chấp nhận? (15/9/2014)
129. Công văn 7539/CT-TTHT - Cách xác định kỳ tính thuế TNDN khi chuyển đổi năm tài chính (12/9/2014)
130. Công văn 7543/CT-TTHT - Về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (12/9/2014)
131. Công văn 7555/CT-TTHT - Các khoản trợ cấp lương theo luật đều được hạch toán chi phí (12/9/2014)
132. Công văn 3924/TCT-CS - Mua nông sản trực tiếp của người dân được phép lập Bảng kê chi phí (10/9/2014)
133. Công văn 3819/TCT-CS - Khoản chi ở nước ngoài thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân vẫn được chấp nhận English attachment (6/9/2014)
134. Công văn 3780/TCT-CS - Nhận vốn tài trợ bằng tiền từ nguồn viện trợ ODA được miễn tính thuế TNDN (5/9/2014)
135. Công văn 12404/BTC-TCT - Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng và đầu tư mới từ 1/1/2014 (5/9/2014)
136. Công văn 3747/TCT-CS - Doanh thu một lần phát sinh trước 2014 không được áp dụng mức thuế suất TNDN mới (4/9/2014)
137. Thông tư 119/2014/TT-BTC - Một số điều chỉnh quan trọng về kê khai, tính thuế GTGT, thuế TNCN English attachment (25/8/2014)
138. Công văn 3545/TCT-CS - Về chính sách thuế TNDN đối với trường hợp của Quỹ đầu tư phát triển Lào Cai (25/8/2014)
139. Công văn 3529/TCT-CS - Hướng dẫn xử lý hóa đơn khi hoàn trả lại tiền thu theo tiến độ cho khách hàng (22/8/2014)
140. Công văn 6965/CT-TTHT - Đóng góp kinh phí do báo chí phát động vẫn không được hạch toán chi phí hợp lý (22/8/2014)
141. Công văn 6823/CT-TTHT - Các khoản chi thưởng được phép quy định tại Quy chế tài chính của riêng Công ty (19/8/2014)
142. Công văn 6814/CT-TTHT - Trước năm 2014, thuế nhập khẩu và chi phí nhập hàng được tính vào tổng số chi (tính mức khống chế) (19/8/2014)
143. Công văn 3317/TCT-CS - Chi tài trợ giáo dục theo chỉ định của Nhà nước được chấp nhận là hợp lý (15/8/2014)
144. Công văn 39543/CT-HTr - Về việc lập hóa đơn và tính thuế đối với dịch vụ trông giữ xe (15/8/2014)
145. Công văn 6620/CT-TTHT - Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014 nộp thuế TNDN tạm tính theo mức 22% (14/8/2014)
146. Công văn 6626/CT-TTHT - Chấp nhận chi phí mua quà tặng khách hàng trong hạn mức khống chế (14/8/2014)
147. Công văn 6545/CT-TTHT - Khoản chi phụ cấp tiền điện thoại có bị tính thuế TNCN? (13/8/2014)
148. Công văn 6483/CT-TTHT - Dịch vụ thực hiện tại Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0% (12/8/2014)
149. Công văn 6536/CT-TTHT - Không được khấu trừ thuế các Hóa đơn điện, nước đứng tên chủ nhà cho thuê (12/8/2014)
150. Công văn 6438/CT-TTHT - Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009 - 2012 không được hưởng ưu đãi thuế TNDN (11/8/2014)
151. Công văn 6401/CT-TTHT - Điều kiện hạch toán phí mua bảo hiểm khám chữa bệnh cho người lao động (8/8/2014)
152. Công văn 3105/TCT-CS - Thu nhập (nếu có) của các quỹ Nhà nước được miễn thuế TNDN (7/8/2014)
153. Công văn 6340/CT-TTHT - Bán Phiếu mua hàng chưa phải lập Hóa đơn (7/8/2014)
154. Công văn 6360/CT-TTHT - Nhận thanh toán dưới 20 triệu, Tài khoản ngân hàng chưa đăng ký với Thuế vẫn bị phạt (7/8/2014)
155. Công văn 6234/CT-TTHT - Chi phí thuê văn phòng ở các tỉnh, chỉ chấp nhận sau khi có Giấy chứng nhận ĐKKD (5/8/2014)
156. Công văn 6237/CT-TTHT - Yêu cầu về hồ sơ khi hạch toán khoản chi tài trợ nhà tình nghĩa cho người nghèo (5/8/2014)
157. Công văn 6200/CT-TTHT - Công ty con có mã số thuế 10 chữ số phải tự kê khai, quyết toán thuế TNDN (4/8/2014)
158. Công văn 6114/CT-TTHT - Chi phí lãi vay mua sắm tài sản cố định chỉ được tính vào nguyên giá (1/8/2014)
159. Công văn 6117/CT-TTHT - Bán hồ sơ mời thầu, các đơn vị sự nghiệp nộp 2% thuế GTGT và 2% thuế TNDN (1/8/2014)
160. Công văn 6119/CT-TTHT - Về mức thuế suất GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động biểu diễn và cho thuê rạp (1/8/2014)
161. Công văn 6122/CT-TTHT - Chi phí giải khát cho nhân viên không được chấp nhận !? (1/8/2014)
162. Công văn 6123/CT-TTHT - Công ty mẹ có thể ủy quyền thanh toán cho Chi nhánh phụ thuộc (1/8/2014)
163. Công văn 6138/CT-TTHT - Từ 2/8/2014, hạch toán thù lao trả cho cá nhân thuê ngoài chỉ cần nộp thay 10% thuế TNCN (1/8/2014)
164. Công văn 6140/CT-TTHT - Tổng số chi làm căn cứ tính mức trần 15% không bao gồm chi phí mua nguyên liệu đưa gia công (1/8/2014)
165. Công văn 6150/CT-TTHT - Nhận chiết khấu thanh toán không cần lập Hóa đơn (1/8/2014)
166. Công văn 2887/TCT-CS - Bán hàng qua truyền hình có bị khống chế chi phí thuê kênh? (29/7/2014)
167. Công văn 5892/CT-TTHT - Công ty con được phép hạch toán các khoản chi hộ trước thành lập của Công ty mẹ (28/7/2014)
168. Công văn 5877/CT-TTHT - Hướng dẫn cách tính số thuế TNDN của năm tài chính 2013 không theo Dương lịch English attachment (25/7/2014)
169. Công văn 5832/CT-TTHT - Chi hoa hồng môi giới cho cá nhân được phép lập Bảng kê để hạch toán chi phí (24/7/2014)
170. Công văn 5798/CT-TTHT - Hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên thanh toán bằng tiền mặt sẽ bị xuất toán chi phí (23/7/2014)
171. Công văn 5717/CT-TTHT - Từ 2014, tổng chi phí tính mức khống chế 15% không bao gồm giá mua và chi phí hàng nhập khẩu (21/7/2014)
172. Công văn 5718/CT-TTHT - Không xác định được chi phí, các trường học nộp thuế TNDN theo thuế suất 2% (21/7/2014)
173. Công văn 5732/CT-TTHT - Chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và tai nạn có được chấp nhận? (21/7/2014)
174. Công văn 5704/CT-TTHT - Về hạch toán chi phí thuê văn phòng của Ngân hàng (18/7/2014)
175. Công văn 5518/CT-TTHT - Năm tài chính không theo Dương lịch, chi phí của những tháng đầu năm 2014 vẫn bị khống chế 10% (14/7/2014)
176. Công văn 5524/CT-TTHT - Thuê thêm mặt bằng để mở rộng văn phòng, phải bổ sung đăng ký kinh doanh (14/7/2014)
177. Công văn 5456/CT-TTHT - Trả phí hoa hồng môi giới thông qua hợp đồng phải có Hóa đơn GTGT (10/7/2014)
178. Công văn 5469/CT-TTHT - Lỗ của Công ty mẹ không được phân bổ cho Công ty con mới thành lập (10/7/2014)
179. Công văn 5443/CT-TTHT - Áp dụng năm tài chính không theo Dương lịch, tính thuế TNDN theo thuế suất nào? (9/7/2014)
180. Công văn 2566/TCT-CS - Thời điểm 2012 - 2013, mức chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không bị khống chế (8/7/2014)
181. Công văn 5318/CT-TTHT - Công tác phí phát sinh ở nước ngoài chỉ cần có hóa đơn nước sở tại (8/7/2014)
182. Công văn 5356/CT-TTHT - Tiền thuê nhà cho sáng lập viên phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp không được chấp nhận (8/7/2014)
183. Công văn 32356/CT-HTr - Chuyển nhượng vốn của cá nhân trong nước, bên nhận chuyển nhượng không chịu trách nhiệm về thuế TNCN (1/7/2014)
184. Công văn 3507/TCT-CS - Về việc ủy quyền chi trả các khoản phí khuyến mãi, quảng cáo (22/8/2014)
185. Công văn 3319/TCT-CS - Về thuế TNDn đối với Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (15/8/2014)

Không có nhận xét nào: