Ebook chuyên ngành

1. Ebook Thông tư 200 của Webketoan:
Phiên bản 2.0:
 https://www.dropbox.com/s/4xnxgvmy9pnwwu5/Thong_tu_200_Che_do_ke_toan_doanh_nghiep.chm?dl=0

2. Ebook Ketoan - Tổng hợp toàn bộ văn bản kế toán thuế hiện hành cho người làm kế toán của Webketoan:
Phiên bản 2015.01: http://webketoan.com/redirect.php?http://4wkt.net/f/qer9lzmvnjfiiot.rar

3. Ebook Thuế của Thầy Hưng
Phiên bản 2016: https://drive.google.com/file/d/0BxyPmR4kedk_LVd0MkUyejNmR1k/view?usp=sharing

4. Ebook Chuyên ngành của VACPA
Phiên bản 1.7: https://drive.google.com/file/d/0B05ai1FULnM-czJFcC0zVklkeGc/view?usp=sharing

5. Ebook Quỹ tín dụng của Hoàng Đệ
Phiên bản 1.0: https://drive.google.com/file/d/0BxyPmR4kedk_RzlIQnJHSUllTzA/view?usp=sharing

Không có nhận xét nào: